c900.JPG (12665 bytes) C.900
Length: 6'6"
 
c901.jpg (12996 bytes) C.901
Length: 6'6"